قیمت سرویس‌ها

نوع محصول و پکیج موردنظرتان را انتخاب کنید.

Free

$ 0
خرید
مدت زمان 5 روز
کوپن هدیه 0 کوپن

Starter

$ 4.95 / ماهیانه
خرید
مدت زمان 30 روز
کوپن هدیه 1 کوپن

Advanced

$ 14.85 / ماهیانه
خرید
مدت زمان 30 روز
کوپن هدیه 1.5 کوپن

Pro

$ 39.75 / ماهیانه
خرید
مدت زمان 30 روز
کوپن هدیه 2 کوپن

Starter

$ 29.7 / ماهیانه
خرید
مدت زمان 180 روز
کوپن هدیه 6 کوپن

Advanced

$ 89.1 / ماهیانه
خرید
مدت زمان 180 روز
کوپن هدیه 9 کوپن

Pro

$ 238.5 / ماهیانه
خرید
مدت زمان 180 روز
کوپن هدیه 12 کوپن

Futures Trading

$ 33.96 / ماهیانه